Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

– κατ’ άρθρο 13 του Κανονισμού ΕΕ (2016/679) –

Για το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου «Παίξε Γέλασε» ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών και των γονέων αποτελεί σοβαρή και διαρκή δέσμευση και ευθύνη. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι ως υποκείμενα δεδομένων, είστε ως γονείς ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και γι’ αυτή των παιδιών σας.

Στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφονται τα προσωπικά δεδομένα που το «Παίξε Γέλασε» συλλέγει για εσάς και τα παιδιά σας, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα εν λόγω δεδομένα, τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Ειδικότερα, τα παιδιά απαιτούν ειδική προστασία όσον αφορά τα δεδομένα του προσωπικού τους χαρακτήρα, καθώς τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη επίγνωση των σχετικών κινδύνων, συνεπειών και εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτή η ειδική προστασία ισχύει ιδίως στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη δημιουργία προφίλ προσωπικότητας και τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά παιδιά κατά τη χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται άμεσα σε ένα παιδί. Η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη σε συνάρτηση με υπηρεσίες πρόληψης ή παροχής συμβουλών που προσφέρονται άμεσα σε ένα παιδί. Δεδομένου ότι τα παιδιά χρήζουν ειδικής προστασίας, κάθε ενημέρωση και ανακοίνωση, εάν η επεξεργασία απευθύνεται σε παιδί, θα πρέπει να διατυπώνεται σε σαφή και απλή γλώσσα την οποία το παιδί να μπορεί να κατανοεί εύκολα.

1. Ποιοι είμαστε

Είμαστε το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου «Παίξε Γέλασε» το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, οδός Κων/νου Παλαιολόγου 37. Το «Παίξε Γέλασε» αποτελεί μια σύγχρονη δομή, όπου με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε ατόμου και με σεβασμό προς τη διαφορετικότητα του, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής αυτού και της οικογένειας του, καθώς και να του παρέχουμε υποστήριξη στις απαιτήσεις της σχολικής κοινότητας στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. Η δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου μας έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη διάγνωση, το σχεδιασμό, και την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειες τους. Μέλημα μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου σε συνεργασία με την οικογένεια, το σχολείο και τους λοιπούς φροντιστές το άτομο θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητες του.

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Το «Παίξε Γέλασε» (στο εξής «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων») σας πληροφορεί ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει ηλεκτρονικά ή/και σε έντυπη μορφή τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και των γονέων αυτών, και ιδίως τα εξής:

Ονοματεπώνυμο παιδιού και γονέων.

Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμο των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχει το Κέντρο μας (γονέων και παιδιών) όταν προσέρχονται στο χώρο μας για να κανονίσουν συνάντηση με τους θεραπευτές, συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής.

Ημερομηνία γέννησης και Εθνικότητα

Συλλέγουμε την ημερομηνία γέννησης και την εθνικότητα των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα όταν συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής.

Οικογενειακή κατάσταση

Συλλέγουμε τα απαραίτητα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα όταν συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής.

Στοιχεία επικοινωνίας γονέων και μελών της οικογένειας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης και κινητό τηλέφωνο)

Συλλέγονται με την προσέλευση στο χώρο μας και κατόπιν συνάντησης για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Στοιχεία γονέων και μελών της οικογένειας (επάγγελμα, κατοικία, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ)

Συλλέγονται με την προσέλευση στο χώρο μας και κατόπιν ραντεβού για σκοπούς ενημέρωσης, επικοινωνίας και τιμολόγησης.

Ιατρικό ιστορικό.

Στο ιατρικό ιστορικό περιλαμβάνονται ενδεικτικά ερωτήσεις όπως: προηγούμενες και υπάρχουσες παθήσεις, πληροφορίες σχετικά με τη γέννηση, καθημερινές συνήθειες αλλά και πιθανές ασθένειες των γονέων. Το ιατρικό ιστορικό κρίνεται απαραίτητο για τη διαπίστωση τυχόν ύπαρξης κληρονομικότητας.

Στατιστικά δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα εκπαίδευσης και θεραπείας των παιδιών στο Κέντρο μας.

Συλλέγονται κατά τη διάρκεια και αξιολογούνται με το πέρας της εκπαίδευσης/θεραπείας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται και αρχειοθετούνται έως το πέρας της θεραπείας/εκπαίδευσης, ενώ έπειτα αρχειοθετούνται και χρησιμοποιούνται για ανάγκες διενέργειας στατιστικών μελετών.

Στοιχεία υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργατών

Συλλέγουμε, το ονοματεπώνυμο ή τις επωνυμίες, τη διεύθυνση, το ΑΦΜ, την ΔΟΥ και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των υπαλλήλων που απασχολούμε και συνεργατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των εν λόγω προσώπων, για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων κατά τη συνεργασία μας και για σκοπούς τιμολόγησης,
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, δηλαδή σήμερα του Νόμου 2472/1997 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων») που τέθηκε σε εφαρμογή από 25/5/2018 ως ισχύει (καλούμενη εδώ ως «Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων») και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω:

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα τόσο πριν την έναρξη της θεραπείας/εκπαίδευσης του παιδιού στο Κέντρο μας, όσο και κατά την διάρκεια αυτής, κυρίως δε μέσω της αίτησης εγγραφής κατά την πρώτη επίσκεψή σας στο Κέντρο, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να μην θέτουμε στη διάθεση τρίτων τα προσωπικά σας δεδομένα και εγγυώμεθα ότι η χρήση που γίνεται δεν υπερβαίνει τα όρια των προβλεπόμενων από τον νόμο.

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα είναι προσβάσιμα και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Κέντρου, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και σε καμία περίπτωση για δικό τους όφελος (επί του παρόντος, τα δεδομένα αυτά τηρούνται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από τους Καμπανού Ειρήνη και Ζάρρα Ιωάννα).

Επίσης, το «Παίξε Γέλασε» λαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες από τις θεραπείες/εκπαιδεύσεις που γίνονται στο Κέντρο μας για διευκολυνθεί η διάγνωση και να παρακολουθηθεί η πορεία της θεραπείας/ εκπαίδευσης, μόνο στην περίπτωση, όμως, που οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών έχουν δώσει την έγγραφη συγκατάθεση τους για αυτό κατά την διαδικασία συμπλήρωσης της αρχικής φόρμας εγγραφής του παιδιού.

4. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για:

 • Παροχή των υπηρεσιών μας: για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Κέντρο μας, τη συμμετοχή σε αυτά και την παροχή συμβουλών σε γονείς, τη διάγνωση και θεραπεία, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε υπό βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Σύνταξη εκθέσεων – αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας του προγράμματος και εποπτεία και προτάσεις θεραπευτών σχετικά με την συμμετοχή σας στα προγράμματα.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών Η/Υ που υποβοηθούν την λειτουργία του Κέντρου, από εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τυχόν λόγους διακοπής της συνεργασίας με το Κέντρο.

5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η νομική βάση της παραπάνω επεξεργασίας είναι, κατά περίπτωση, η συμμόρφωση του Κέντρου μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ), η εξυπηρέτηση των νόμιμων συμφερόντων μας (Άρθρ. 6 παρ 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών μας ενώ βασίζεται και στην έγγραφη συγκατάθεσή σας (Άρθρ. 6 παρ 1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ).

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας, με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα και έννομα συμφέροντά σας δεν υπερέχουν των συμφερόντων μας αυτών.

Σχετικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας, όταν υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

Δυνάμει του Άρθρου 8 ΓΚΠΔ, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκατάθεση παιδιού σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών είναι οι κάτωθι:

 1. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ (νομιμότητα επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης) , σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιού είναι σύννομη εάν το παιδί είναι τουλάχιστον 16 χρονών. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού.
 2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσει στις περιπτώσεις αυτές ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

6. Ποιος λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα

Εντός του Κέντρου μας, παρέχεται πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε όλα τα πρόσωπα που έχουν τέτοια ανάγκη πρόσβασης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ήτοι θεραπευτές, επιμελητές/επόπτες θεραπευτές, διοικητικό προσωπικό. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παρόχους υπηρεσιών μας και τους βοηθούς εκπλήρωσης, για τους εν λόγω σκοπούς. Αυτό, σε γενικές γραμμές, αφορά τις εταιρίες υπηρεσιών πληροφορικής, υλικοτεχνικής υποστήριξης, εκτύπωσης, τηλεπικοινωνιών. Τέλος, τα προσωπικά δεδομένα δύνανται κατά την κρίση των θεραπόντων να γίνουν προσβάσιμα σε έτερους θεράποντες εκτός κέντρου καθώς και σε διδάσκοντες των θεραπευομένων ώστε να καταστεί η θεραπεία τους συντονισμένη.

7. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Το Κέντρο θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας και για να συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις και για να υπερασπιστεί αυτό έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων. Μετά την παραπάνω χρονική περίοδο, το «Παίξε Γέλασε» θα προχωρήσει στην οριστική διαγραφή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, διατηρούμε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες μας για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από τη λύση της συνεργασίας μας, προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς ενημερώσεις για τις δράσεις μας.

Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλείσθε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 28410-25201 και ζητήστε την Υπεύθυνη Συμμόρφωσης Καμπανού Ειρήνη.

8. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σε διαρκή βάση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια και προστατεύονται από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα μέτρα:

 • Ψευδωνυμοποίηση και Κρυπτογράφηση.
 • Χρήση πληροφοριακών συστημάτων που ελαχιστοποιούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • Διασφάλιση του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,
 • Αποκατάσταση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,
 • Τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.
 • Χρήση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας ή μηχανισμού πιστοποίησης για την απόδειξη της συμμόρφωσης.
 • Διαδικασίες χειρισμού περιστατικών παραβίασης.
 • Διασφάλιση ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους. Συνεπώς, το «Παίξε Γέλασε» επιλέγει μόνο εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία των δεδομένων να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού.

9. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα – Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Έχουμε το δικαίωμα να διαβιβάζουμε στοιχεία παιδιών και γονέων μόνο εφόσον είμαστε βάσει νόμου υποχρεωμένοι να το πράξουμε, ή εφόσον αυτοί έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τις αρμόδιες Αρχές και τρίτους συνεργάτες χρησιμοποιούμε το ελάχιστο δυνατόν των προσωπικών σας δεδομένων και απαιτούμε από αυτούς την αυστηρότατη τήρηση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την διαχείριση αυτών των δεδομένων. Οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο πρόσωπο ή σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γίνει μόνο σε περίπτωση που αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

10. Τα δικαιώματά σας

 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ) , περιορισμού της χρήσης (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων, δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με το Άρθρο 21 ΓΚΠΔ, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 20 ΓΚΠΔ.
 • Το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης που είχε παρασχεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ΓΚΠΔ, δηλαδή πριν την 25η Μαΐου 2018. Αυτό σημαίνει ότι δεν θίγεται η επεξεργασία των δεδομένων προ της ανάκλησης. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα και να σας ενημερώσουμε για εκδηλώσεις, προγράμματα και γενικότερα θέματα που αφορούν το Κέντρο μας.
 • Το δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας (Άρθρο 77 ΓΚΠΔ), στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, το «Παίξε γέλασε» θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματός σας, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις και τους όρους της Νομοθεσίας Προσωπικών Δεδομένων και θα σας ενημερώσει γραπτώς σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος από εσάς ή την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.

Είμαι υποχρεωμένος/η να παράσχω στοιχεία;

Τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την παροχή της και την εξέλιξη της πορείας της συμβατικής μας σχέσης, καθώς και για την εκπλήρωση των εκ του νόμου προβλεπόμενων υποχρεώσεών μας. Αν δεν μας χορηγήσετε αυτά τα δεδομένα δεν θα είμαστε σε θέση ή/και δεν θα μας επιτρέπεται να σας παράσχουμε ή να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

11. Λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για την ανάλυση ορισμένων προσωπικών πτυχών (κατάρτιση προφίλ). Παραδείγματος χάριν, καταρτίζουμε προφίλ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αναλύουμε δεδομένα (μεταξύ άλλων, ιατρικό ιστορικό, αναφορές από το σχολείο) για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας που σχετίζονται με την διάγνωση και θεραπεία/εκπαίδευση του παιδιού.
 • Επιπλέον, χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για την παροχή πληροφοριών προσαρμοσμένων ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και συμβουλών για τις υπηρεσίες μας. Αυτά μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε ενημέρωση προσαρμοσμένη ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 • Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της βιντεοσκόπησης, ηχογράφησης και λήψης φωτογραφιών, προκειμένου να αξιολογήσουμε την εκπαιδευτική και θεραπευτική πορεία του παιδιού, να προβούμε σε διάγνωση παρακολουθώντας τη συμπεριφορά του παιδιού κατά τη θεραπεία/εκπαίδευση και για να συγκρίνουμε τις αρχικές ενδείξεις με τα τελικά αποτελέσματα που εξάγουμε με τη χρήση του εν λόγω υλικού. Με τη διαδικασία αυτή, υπολογίζεται μεταξύ άλλων η πιθανότητα θεραπείας/εκπαίδευσης του παιδιού. Το υλικό που συγκεντρώνουμε στη συνέχεια διαβιβάζεται στον/στην επιμελητή-τρια/επόπτη-τρια ψυχολόγο με τον/την οποίο/α συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή διάγνωση και στη συνέχεια να προσαρμόσουμε τη θεραπεία/εκπαίδευση σε αυτή.

12. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας https://www.paixegelase.gr/ ή στέλνοντας email στο info@paixegelase.gr

Έχουμε ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων το δικηγορικό γραφείο «Μανδελένης Ι. και Συνεργάτες». Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στέλνοντας email στο info@mandelenis.gr

13. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Θα σας ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε ανά τακτά διαστήματα την ιστοσελίδα μας προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τις τυχόν αλλαγές.

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 24-10-2018.